Algemene voorwaarden

Versie: 2.3 Datum: 01 Maart 2023

Artikel 1: definities

1.1 ‘Abonnement’: de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en RentSlam tot stand komt wanneer Woningzoekende een account heeft aangemaakt op https://rentslam.com en heeft geactiveerd middels betaling, zoals nader omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en op de Website;

1.2 ‘Abonnementsgeld’: het bedrag dat moet worden betaald voor het activeren van een account, zoals van tijd tot tijd door RentSlam wordt vastgesteld. Wijzigingen in het Abonnementsgeld hebben geen effect op lopende Abonnementen;

1.3 ‘Account’: de gratis inschrijving bij RentSlam waarmee een Woningzoekende voorbeelden toegestuurd krijgt maar niet actief emails ontvangt met links naar recent geplaatste huurwoningen;

1.4 ‘Verhuurder’: natuurlijk persoon of rechtspersoon welke een woning te huur aanbiedt mbv het RentSlam platform https://rentslam.com en/of via de email dienst van RentSlam. Deze Verhuurder-registratievorm verschaft de verhuurder de mogelijkheid om ook reacties en bezichtigingsaanvragen te kunnen ontvangen van woningzoekenden met een abonnement;

1.5 ‘https://rentslam.com’: Website van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RentSlam B.V., gezeteld te Amsterdam (KvK-nummer 62664468; BTW nummer NL854908638B01);

1.6 ‘Materiaal’: door of namens verhuurders aangeleverde informatie over een woonruimte die te huur wordt aangeboden;

1.7 ‘Misbruik’: het versturen van e-mail waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van Materiaal zonder toestemming;

1.8 ‘Schriftelijk’: hieronder wordt ook verstaan per e-mail en – in het geval van communicatie door Woningzoekende – via het contactformulier op de Website;

1.9 ‘Website’: de website https://rentslam.com;

1.10 ‘Woningzoekende’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich op de Website inschrijft met als doen het vinden van een woning. De Woningzoekende wordt in deze voorwaarden ook wel aangesproken met ‘je’ of ‘jij’;

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw account als woningzoekende of als verhuurder indien je gebruik wilt maken van het RentSlam platform.

Artikel 3: functie van het platform en rentslam

3.1 RentSlam biedt op de Website een platform waar Verhuurders te verhuren woonruimte middels advertenties (via email) kunnen aanbieden en waar Woningzoekenden (i) over beschikbare huurwoningen geïnformeerd worden (ii) en een profiel aan kunnen maken van de woonruimte die zij zoeken (iii) en per email geïnformeerd kunnen worden over woningen die aangeboden worden op websites van derden;

3.2 RentSlam heeft louter een ‘prikbord functie’ en heeft verder geen betrokkenheid bij het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen Woningzoekenden en Verhuurders;

3.3 Je begrijpt en accepteert dat het afsluiten van een Abonnement niet per se betekent dat je ook daadwerkelijk woonruimte zult vinden;

3.4 RentSlam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie over woningen welke via email verstuurd worden en kan niet garanderen dat de woonruimte ook daadwerkelijk beschikbaar is of dat de informatie in de advertentie juist en volledig is. Indien je op enig moment een advertentie tegenkomt waarvan je weet of vermoedt dat die niet actueel, juist en/of volledig is, dan verzoeken we je dit zo snel mogelijk te melden via support@rentslam.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende Verhuurder om dit verder te onderzoeken.

Artikel 4: totstandkoming van het abonnement

4.1 Het Abonnement tussen jou en RentSlam komt tot stand nadat je je via de Website hebt aangemeld, het abonnementsgeld hebt betaald en RentSlam deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd.

4.2 Mandaat acceptatie: Door het abonnementsgeld te betalen accepteer je deze mandaat en geef je RentSlam B.V. en Stripe (onze betaaldienstaanbieder) toestemming om instructies naar je bank te sturen om je rekening te debiteren in overeenstemming met die instructies. Je hebt recht op een retour van je bank volgens de Algemene Voorwaarden die gelden bij je bank. Een retour dient binnen 8 weken van de afschrijving te geschieden.

Artikel 5: kosten

5.1 Als woningzoekende zijn er meerdere abonnementen beschikbaar. Op dit moment is de prijs voor een abonnement van 1 maand €29,95, van 2 maanden €39,95  en van 3 maanden €49,95. Na de initiële periode zoals hiervoor omschreven, zal het abonnement automatisch verlengd worden, telkens met dezelfde periode als initieel gekozen. De automatische verlenging eindigt automatisch wanneer je je afmeld van de dienst of wanneer je de automatische verlenging uitzet in je account;

5.2 Verhuurder – Je kunt RentSlam gratis gebruiken om je woning aan te bieden aan de woningzoekers op RentSlam. RentSlam bemiddeld hierin niet, maar verzorgt alleen het platform via welke communicatie tot stand kan komen tussen verhuurder en woningzoekende. Andere diensten, zoals bijvoorbeeld bezichtigingen, zijn niet van toepassing;

Artikel 6: herroepingsrecht

6.1 Indien je als woningzoekende met een betaald abonnement niet tevreden bent met de manier waarop ons platform voor jou heeft gepresteerd, dan kun je het betaalde abonnementsgeld retour krijgen. Stuur on hiervoor binnen 14 dagen na aanvang van je abonnement een email naar support@rentslam.com met opgaaf van reden;

Artikel 7: opzeggen

7.1 Je kunt je abonnement op ieder moment opzeggen. RentSlam zal tijdig voor het einde van een periode aankondigen dat de huidige periode binnenkort eindigt en hierbij, voor het gemak, een link toevoegen naar de pagina waar het abonnement beëindigt kan worden, dus je loopt geen risico indien je het abonnement “vergeet” op te zeggen wanneer je het platform niet meer nodig hebt;

7.2 Opzegging van je abonnement kan online via je account door naar ‘Mijn RentSlam’ te gaan en daar je account op te zeggen door op de knop “afmelden” te drukken.

Artikel 8: betalingen

8.1 Voor Woningzoekenden wordt het Abonnementsgeld door middel van betaling via iDeal, Creditcard, Google Pay, Apple Pay of Sepa automatische incasso voldaan;

8.2 Voor Verhuurders – Gebruik is gratis;

Artikel 9: wet- en regelgeving

9.1 Woningzoekende en Aanbieder dienen zich bij het gebruik van de Website en het eventueel sluiten van overeenkomsten die daaruit voort kunnen vloeien, te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Zonder af te doen aan het vorengaande, verklaren zij bekend te zijn met de relevante lokale wet- en/of regelgeving, zoals met betrekking tot woning- en kamerbemiddelingsbureaus.

Artikel 10: misbruik

10.1 Bij Misbruik door een Woningzoekende kan RentSlam diens Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen door Woningzoekende hierover per e-mail te informeren;

10.2 RentSlam is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de Woningzoekende in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander Materiaal gezamenlijk geldt als één feit, onverminderd het recht van RentSlam om nadere rechtsmaatregelen tegen de Woningzoekende te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de Woningzoekende.

Artikel 11: Verbod op Zakelijk Gebruik

11.1 De dienst wordt uitsluitend aangeboden voor gebruik door particulieren. Het is bedrijven, organisaties, instellingen of enige andere juridische entiteiten, hierna te noemen “Zakelijke Gebruikers”, niet toegestaan om de dienst te gebruiken voor enige zakelijke, commerciële of professionele doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.;

11.2 Zakelijke Gebruikers die dienen voorafgaand aan enig gebruik contact op te nemen met de Dienstverlener om een aparte overeenkomst te sluiten die het zakelijke gebruik van de Dienst reguleert. De voorwaarden van een dergelijke overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot vergoedingen, gebruiksrechten, en duur, zullen onderling overeengekomen worden tussen de Dienstverlener en de Zakelijke Gebruiker.;

11.3 Bij constatering van ongeautoriseerd gebruik van de Dienst door een Zakelijke Gebruiker zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming, zal een geldboete opgelegd worden aan de betreffende Zakelijke Gebruiker. De geldboete bedraagt €4500 (vierduizend vijfhonderd euro) per maand dat het ongeautoriseerde gebruik voortduurt, onverminderd het recht van de Dienstverlener om verdere juridische stappen te ondernemen en volledige schadevergoeding te eisen voor geleden verliezen en gemaakte kosten.;

11.4 Door gebruik te maken van de Dienst, erkennen gebruikers dat zij kennis hebben genomen van deze voorwaarden en hiermee expliciet akkoord gaan.;

Artikel 12: aansprakelijkheid

12.1 Op het moment dat een woningzoekende – om welke reden dan ook – schade lijdt als gevolg van het gebruik van de website RentSlam en/of het Abonnement, kan RentSlam in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de door de Woningzoekende geleden schade;

12.2 Indien en voor zover een gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat RentSlam aansprakelijk is voor enige schade die door de Woningzoekende wordt geleden en dat RentSlam gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, zal de totale aansprakelijkheid van RentSlam jegens de Woningzoekende (waaronder wordt begrepen een verplichting om het Abonnementsgeld terug te betalen) nooit meer bedragen dan het van die Woningzoekende ontvangen Abonnementsgeld;

Artikel 13: privacy beleid

Klik hier voor ons privacy beleid.

Artikel 14: verzoeken/toestemming

14.1 Als je na het afsluiten van het Abonnement een afwijking en/ of aanvulling van enige bepaling van deze voorwaarden of andere voorwaarden verlangt, dan kun je schriftelijk een verzoek bij ons indienen;

14.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden de toestemming van RentSlam wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt;

14.3 Een door RentSlam gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. RentSlam is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 15: tussentijdse beëindiging, in gebreke zijn

15.1 Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van RentSlam op grond van deze gebruiksvoorwaarden en de wet (waaronder begrepen het recht op nakoming en eventuele rechten om het Abonnement te ontbinden), heeft RentSlam het recht om jouw Abonnement met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan jou indien jij:
(a) de door jou verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet;
(b) enige andere bepaling van de deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt;
(c) enige voorwaarde, verbonden aan een door RentSlam verleende toestemming, niet in acht neemt;
(d) een aanvraag tot surseance van betaling hebt ingediend en/of hebt verzocht om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
(e) de vrije beschikking over jouw vermogen of een deel daarvan verliest;
(f) in staat van faillissement wordt verklaard;
(g) een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van jou;
(h) komt te overlijden; of
(i) als Woningzoekende geen natuurlijk persoon is, zij haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd.

Artikel 16: bestrijding illegale verhuur

16.1 Om woningzoekenden te beschermen tegen illegaal aanbod van huurwoningen, is het verhuurders verboden om advertenties aan te bieden met de volgende strekking:

16.2 Wel wonen, niet inschrijven. Het is verboden om een woonruimte aan te bieden zonder dat de bewoner zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente. En/of:

16.3 Niet wonen, wel inschrijven. Het is verboden om een woonadres aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om in te wonen, maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente.

16.4 Verhuurder verklaart dat de woning een vrije sector woning betreft.

16.5 Verhuurder verklaart, indien er een hypotheek op de woning is afgesloten, dat er door de hypotheekverstrekker toestemming is verleend om de woning te verhuren.

16.6 Deze eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP), te vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/2014-01-06. Als wij constateren dat een advertentie het illegaal aanbod van een woonruimte betreft, zullen wij de betreffende verhuurder sommeren om de advertentie per direct te verwijderen. Bij een dergelijke overtreding geven wij de advertentie en de contactgegevens van de verhuurder altijd door aan het bevoegde ministerie.

Artikel 17: toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op het Abonnement en alle bovenstaande artikelen is Nederlands recht van toepassing.