header image

Alles over huurfraude en woonfraude in Nederland

Huurfraude en woonfraude

Onder huurfraude en woonfraude verstaan we verschillende soorten oplichting rondom woningen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van woonfraude of adresfraude. Bij woonfraude gaat het om onrechtmatige bewoning, illegale onderverhuur, onrechtmatig gebruik en overbewoning. Hebben we het over adresfraude, dan hebben we het over het inschrijven op een ander adres, dan waar daadwerkelijk verbleven wordt.

Het is belangrijk dat gemeenten huurfraude en woonfraude aanpakken. Deze vorm van criminaliteit, die heel licht lijkt, zorgt ervoor dat zware criminaliteit in stand wordt gehouden. Zo helpt huurfraude en woonfraude bijvoorbeeld bij hennepteelt, illegale vastgoedtransacties, illegale prostitutie, mensenhandel en andere vormen van arbeidsuitbuiting.

Woonfraude zorgt ervoor dat de leefbaarheid in een wijk achteruit gaat. Ook is het meestal slecht gesteld met de brandveiligheid. De gemeente kan haar taken moeilijker uitvoeren en het zorgt voor een onveilig gevoel onder bewoners en ondernemers. 

Huurfraude door de huurder

Er zijn verschillende soorten huurfraude. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld illegaal onderverhuren, fraude met huurtoeslagen, of het doorgeven van een woning aan familie en vrienden om zo aan lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen te ontkomen. Je kunt eigenlijk zeggen dat alles wat een ander benadeelt, als huurfraude kan worden gezien. Hoe pakken gemeenten huurfraude aan? En hoe voorkom je dat je zelf slachtoffer wordt?

Illegaal onderverhuren

man verhuurt illegaal onder

Een huurder mag zijn woning niet onderverhuren. Dat staat in de wet. Er is wel een uitzondering: als er toestemming is gegeven door de oorspronkelijke verhuurder. Dat komt niet zo vaak voor. Verhuurders verhuren liever zelf direct aan degenen die het huis zullen bewonen. Illegale onderverhuur heeft een negatief effect op de leefbaarheid. Wat is illegale onderverhuur precies? Wat zijn je rechten? En wat is er aan te doen?

Meer over illegaal onderverhuren →

Huisvesting van illegalen

Vrouw betrapt man op huisvesting van illegalen

Sommige mensen maken misbruik van schrijnende situaties. Zij verhuren woningen aan illegalen. Mensen die het toch al moeilijk hebben, omdat ze niet legaal kunnen werken en moeilijk een plek kunnen vinden om te wonen. Uitbuiting ligt dan al snel op de loer. Daarom is het verboden om mensen die geen verblijfsvergunning hebben voor Nederland, te huisvesten. Lees meer over waarom dat niet mag, en hoe gemeenten de illegale huisvesting aanpakken.

Meer over huisvesting van illegalen → 

Overbewoning

Te veel mensen zorgen voor overbewoning

Mensen hebben ruimte nodig. Daarom is het niet wenselijk dat er te veel mensen in een te kleine ruimte wonen. Een klein huurappartement met een slaapkamer is niet geschikt voor een gezin met zes kinderen. Dat is logisch. Het levert bovendien onveilige situaties op. Het tast de leefbaarheid van wijken aan. Vaak hebben de buren en omwonenden ook last van de overbewoning. Kun je overbewoning melden? En wat wordt er dan met je melding gedaan?

Meer over overbewoning → 

Een woning is niet/nauwelijks bewoont of geen hoofdverblijf

Geen hoofdverblijf

Wanneer je een woning huurt, is het ook de bedoeling dat je hier zelf gaat wonen. Zeker in het geval van een sociale huurwoning is dat de gedachte. Als de huurder niet zijn hoofdverblijf heeft in de woning, kan de verhuurder het huurcontract willen ontbinden. Een sociale huurwoning huren, met alleen als doel verder te verhuren, mag niet. Lees op de pagina over het hoofdverblijf waarom niet.

Meer over een woning niet of nauwelijks bewonen → 

Gebruiken van een woning als opslagplaats of bedrijfsruimte

Woning als bedrijfsruimte

Een woning is bedoeld om in te wonen. Zo staat dat ook in de bestemmingsplannen van de gemeente. De verhuurder moet erop toezien dat een huurder het eigendom ook alleen als woning gebruikt. Je mag dus niet zomaar je woning als opslagplaats of als bedrijfsruimte gebruiken. Daar is de ruimte niet voor bedoeld. Gebruik je een woning voor andere doeleinden dan wonen, dan kan dat als huurfraude of woningfraude worden gezien.

Meer over het gebruik van een woning als opslagplaats of bedrijfsruimte → 

Drugs en prostitutie

Huurders die doen aan drugs en prostitutie

Het spreekt voor zich dat je een woning niet als drugslab of voor de prostitutie mag gebruiken. Wanneer je dat wel doet, kan de burgemeester van de gemeente besluiten het pand te sluiten. In zo’n geval wordt ook melding gemaakt bij de verhuurder. De verhuurder heeft dan een geldige reden om het contract te ontbinden. Het is immers niet de bedoeling dat je de woning gebruikt voor criminele activiteiten.

Meer over drugspanden en prostitutie → 

Huur niet betalen en huurachterstand

Man en vrouw kunnen huur niet betalen

Wie een huis huurt, moet hiervoor tijdig de huur betalen. Huurders komen met de verhuurder een termijn overeen waarin de huur voldaan moet zijn. Wanneer de huur niet wordt betaald, of een huurachterstand ontstaat, is dat frustrerend voor de verhuurder. Het is daarom ook een wettelijke grond voor opzegging van het contract. Soms kun je niet aan de huur voldoen, buiten jouw schuld om. Wat je dan moet doen, lees je op deze pagina.

Meer over niet betaalde huur en huurachterstand → 

Fraude met huurtoeslag

Man pleegt fraude met huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. De overheid geeft je een bepaald bedrag om in een huurwoning te kunnen wonen. Dit gebeurt vooral bij mensen met een laag inkomen. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van de huurprijs, het inkomen, je leeftijd en hoe je woont. Sommige mensen frauderen met de huurtoeslag: ze strijken ten onrechte de toeslag op. Dat is uiteraard verboden. Huurtoeslagfraude is een groot probleem in Nederland. Hoe wordt dit aangepakt? En welke gevolgen heeft het frauderen met huurtoeslag?

Meer over fraude met huurtoeslag → 

Adresfraude

Een manier om adresfraude te plegen

Adresfraude komt op verschillende manieren voor. Denk bijvoorbeeld aan het wel inschrijven op een adres, maar er niet wonen. Of er wel wonen, maar je niet inschrijven. Ook kunnen zogenaamde ‘briefadressen’ gebruikt wordt. Dat houdt in dat het adres alleen voor communicatie wordt gebruikt. De ‘bewoner’ woont eigenlijk in het buitenland of wil zich onvindbaar houden voor de overheid en gerechtsdeurwaarders, terwijl diegene wel gebruik wil blijven maken van de Nederlandse voorzieningen.

Meer over adresfraude → 

Huurfraude door de verhuurder

Huurfraude gepleegd door de verhuurder

Soms is het niet de huurder die fraude pleegt, maar de verhuurder zelf. Dat is bijvoorbeeld het geval als een oplichter adverteert met woonruimten, zoals studentenkamers, woonappartementen of vakantiewoningen. Er kan ook sprake zijn van illegale kamerverhuur, illegale onderverhuur, overbewoning of andere zaken die door toedoen van de verhuurder een negatief invloed hebben op het woonklimaat in Nederland.

Meer over huurfraude door verhuurders → 

Oplichting

Oplichting

Kun je voor een schijntje in een mooi huis wonen? Of moet je een aanbetaling doen, maar krijg je nooit de sleutel van het huis? Dan heb je misschien te maken met oplichting. In het geval van oplichting probeert een crimineel op een onrechtmatige manier aan geld te komen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een woning te huur wordt aangeboden, die eigenlijk helemaal niet beschikbaar is, maar waarvoor wel een borg betaald is. Na enige communicatie is de aanbieder onvindbaar. Dit is een van de puurste vormen van fraude.

Meer over oplichting → 

Nep verhuur of geen verhuurder

Man doet net alsof hij huurt (nepverhuur)

In sommige gevallen is er juridisch gezien helemaal geen sprake van verhuur. Wel doet de verhuurder het voorkomen alsof het een huurcontract betreft. Op die manier kunnen de huurder en verhuurder gebruikmaken van voordelen waar ze geen recht op hebben. Op die manier wordt er huurfraude gepleegd. Soms is er zelfs helemaal geen verhuurder of helemaal geen contract. We spreken dan van nep verhuur.

Meer over nep verhuur of geen huurder → 

Onterechte woning uitzet

Mensen onterechte uit woning gezet

Er zijn verschillende gronden voor verhuurders om een huurder uit de woning te zetten. Een verhuurder mag de huurder natuurlijk niet zomaar uit huis zetten. Daar zijn regels voor. Bij bijvoorbeeld een huurachterstand kun je het huis worden uitgezet, maar alleen met toestemming van de rechter. Een verhuurder kan niet zomaar het contract ontbinden: dat moet met een termijn. Het kan ook zijn dat je de woning wordt uitgezet omdat illegale onderverhuur is ontdekt. Wat zijn dan je rechten en plichten? Wanneer kan een verhuurder je uit huis zetten?

Meer over onterechte woning uitzet → 

Te hoge huurprijs hanteren/stijging

Verhuurder hanteert te hoge huurprijs  of stijging

Er gelden limieten voor huurprijzen en voor de stijging hiervan. Heb je te maken met een sociale verhuurder die een te hoge huurprijs hanteert of de prijzen te snel en te hard laat stijgen? In dat geval kun je vragen om huurverlaging. In Nederland houdt de Huurcommissie hier toezicht op. Ook als er gebreken zijn in het huis, kan het zijn dat de huurprijs te hoog is. Je kunt dan de Huurcommissie vragen om de verhuurder te verplichten de prijs tijdelijk te verlagen. Geeft de verhuurder daar geen gehoor aan? Dan kan het zijn dat je te maken krijgt met huurfraude en je je gelijk bij de rechter moet halen.

Meer over te hoge huurprijs of stijging huurprijs →

Het in rekening brengen van onterechte kosten

Het in rekening brengen van onterechte kosten

Naast huur mogen er ook andere (service)kosten in rekening worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor gas, water en elektriciteit of meubilering en stoffering. Daarover moet je wel afspraken maken met de verhuurder. Moet jij ten onrechte kosten betalen, terwijl deze eigenlijk voor de kosten van de verhuurder zouden moeten komen? Dan kun je daarover in beroep gaan. Het onterecht kosten in rekening brengen is een vorm van huurfraude. Hoe de overheid daartegen optreedt en wat jouw rechten zijn, lees je op deze pagina.

Meer over het in rekening brengen van onterechte kosten → 

Wat te doen bij (het verdenken van) huurfraude?

Bellen na verdenking van huurfraude

Illegale onderhuur, kamerverhuur, overbewoning en fraude met huurtoeslagen zijn voorbeelden van huurfraude. Denk je dat iemand zich schuldig maakt aan huurfraude? Dan kun je daarvan een melding bij maken. In Nederland kan dat bij het Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Ook kun je je gemeente op de hoogte stellen over de vermeende fraude. Deze kan dan een onderzoek instellen en eventueel handhavend optreden.

Meer over verdenking van huurfraude→ 

Huurfraude herkennen

Man probeert huurfraude te herkennen

Fraude herkennen is best lastig. Fraude heeft veel gezichten. Er kan gefraudeerd worden met toeslagen, een woning kan illegaal worden onderverhuurd, of je wordt opgelicht door borg te betalen voor een huis dat helemaal niet verhuurd blijkt te worden. Of je betaalt bemiddelingskosten: het zijn allemaal vormen van huurfraude. Vaak duurt het even voordat je doorhebt dat je met een fraudeur te maken hebt. Hoe kun je huurfraude herkennen? Hoe kun je voorkomen dat je slachtoffer wordt?

Meer over huurfraude herkennen → 

Stappenplan bij huurfraude

Heb je te maken gekregen met huurfraude? Of vermoed je dat je te maken hebt met huurfraude? Dan kun je in actie komen. Er zijn een aantal stappen die je moet nemen om melding te maken van de fraude en het aan te pakken.

Stap 1: bekijk wie de eigenaar is

Zoek op wie de eigenaar is van de woning. Dat kan bij het Kadaster. Voor 2,60 euro krijg je een uittreksel over het eigenaarschap van de woning. Is iemand anders dan de verhuurder de eigenaar? Dan kan het zijn dat je te maken hebt met illegale onderverhuur. Zijn er andere zaken waarvan je niet helemaal zeker weet of dit wel in de haak is? Dan kun je hiervan melding maken bij Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag.

Stap 2: ken je buren

Praat eens met de buren: hoe goed kennen zij het verhuurde? En hoe goed kennen zij de verhuurder? Weten zij wie er normaal gesproken woont? Dit is extra informatie je kan helpen bij het beoordelen van het vertrouwen van de persoon waarmee je zaken doet. Vraag ook of je je op het adres kan inschrijven. Als dat niet kan, kan er sprake zijn van illegale onderhuur, belastingontduiking of andere vormen van fraude.

Stap 3: huurfraude melden

Ben je erin getrapt en heb je te maken gekregen met huurfraude? Ben je slachtoffer geworden? Dan kun je altijd aangifte doen bij de politie. Je kunt ook contact opnemen met het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag en met het Centraal Meldpunt Nederland. Zij spelen de informatie ook door naar de gemeente. De gemeente kan dan een oogje in het zeil houden of eventueel handhavend optreden.

Stap 4: het contract ontbinden

Verbreek het contract. Als je een contract hebt die niet op legale gronden tot stand is gekomen, kun je het contract ontbinden. Er kan dan ook een onderzoek en eventueel een straf voor de foute verhuurder volgen.

Huurfraude melden en bewijzen

Man wil huurfraude melden en bewijzen

Denk je dat iemand iets illegaals doet met een woning? Dan kun je dat melden bij de gemeente of bij de woningcorporatie. Het is goed om te weten dat alleen een vermoeden al genoeg is om aan de bel te trekken. De gemeente of de woningcorporatie start dan het onderzoek. Melders zouden anoniem moeten blijven. Je hebt geen bewijsplicht: je hoeft dus geen bewijzen in te leveren. Al kan dit wel handig zijn voor het onderzoek. Het is woonfraude als iemand de woning niet bewoond, aan een ander doorverhuurt of ook andere (bedrijfs)activiteiten dan wonen uitvoert in het pand.

Meer over huurfraude melden en bewijzen → 

Gevolgen van huurfraude

Rechter geeft gevolgen aan van huurfraude

In het geval van fraude wordt een zware straf opgelegd. Wanneer een huurder woonfraude pleegt, betekent dit dat deze zijn woning kan kwijtraken. Ook kan de rechter een hoge boete opleggen. Huurfraude heeft ook gevolgen voor gemeenten, zeker als er wordt gefraudeerd met sociale huurwoningen. Een woning wordt dan ten onrechte bezet gehouden, terwijl hier ook iemand kan wonen die het nodig heeft en wel goede intenties heeft. Daarnaast kost het veel geld voor woningcorporaties: zij moeten een afdeling in stand houden die controleert op huurfraude.

Meer over gevolgen van huurfraude → 

Boetes in Nederland

Boetes in Amsterdam

Ergens wonen zonder vergunning€ 435 
Een woning verhuren zonder vergunning (niet-bedrijfsmatig)€ 3.400 
Een woning verhuren zonder vergunning (bedrijfsmatig)€ 7.070 
Onderverhuur van een woning tegen een hogere huurprijs dan de onderverhuurder er zelf voor betaalt.€ 14.150 
Onttrekken van een woning door sloop of voor bedrijf zonder onttrekkingsvergunning€ 21.750 
Het samenvoegen van woningen zonder onttrekkingsvergunning€18.860 
Een zelfstandige woning opdelen in maximaal 4 niet-zelfstandige woonruimten, zonder daarvoor de juiste vergunningen te hebben. €12.570 
Een zelfstandige woning opdelen in maximaal 5 niet-zelfstandige woonruimten, zonder daarvoor de juiste vergunningen te hebben. €21.750 
Het verbouwen van een woning in meerdere woningen zonder de juiste vergunningen (woningvorming)€18.860 
Woning verhuren aan toeristen, zonder registratienummer (nieuwe wet: vanaf 1 april 2021)€8.700 
Woning verhuren aan toeristen zonder daarvoor een vergunning te hebben.€21.750 
Woning verhuren voor vakanties, met vergunning, maar tegen de regels van de vergunning€21.750 
Woning verhuren voor vakanties, langer dan het aantal maximaal voorgeschreven nachten€21.750 
Woning verhuren voor vakanties zonder daarvan melding te maken bij de gemeente€8.700 

B&B met vergunning maar overtreden van voorwaarden of voorschriften
€10.875 
Gebaseerd op cijfers uit 2021 uit Amsterdam

Boetes in Den Haag

Woning zonder (verplichte) huisvestingsvergunning en niet- beroepsmatige verhuurder€ 5.000 (€10.000 bij 2e keer)
Woning zonder (verplichte) huisvestingsvergunning en beroepsmatige verhuurder€ 10.000 (€20.000 bij 2e keer)
Woning verhuren tegen de regels verhuren op Airbnb of Homeaway (of soortgelijk)€6.000 – €83.000
Gebaseerd op cijfers uit 2021 uit Den Haag

Boetes in Utrecht

OvertredingBoete bij 1e overtredingBoete bij 2e overtredingBoete bij 3e overtredingBoete bij 4e overtreding
In gebruik nemen van woonruimte zonder vergunning€ 340€ 340€ 340€ 340
In gebruik geven van (sociale) woonruimte zonder vergunning (niet-bedrijfsmatig)€ 5.000€ 18.500€ 18.500€ 18.500
In gebruik geven van (sociale) woonruimte zonder vergunning (bedrijfsmatig)€ 7.500€ 18.500€ 18.500€ 18.500
Onttrekken en samenvoegen van woonruimte, woningvorming en splitsing zonder vergunning (niet bedrijfsmatig)€ 7.500€ 18.500€ 18.500€ 18.500
Onttrekken en samenvoegen van woonruimte, woningvorming en splitsing zonder vergunning (bedrijfsmatig)€ 12.500€ 18.500€ 18.500€ 18.500
Onttrekken en samenvoegen van woonruimte, woningvorming en splitsing: handelen in strijd met de vergunningvoorwaarden of – voorschriften (niet-bedrijfsmatig)€ 1.500€ 3.000€ 6.000€ 18.500
Onttrekken en samenvoegen van woonruimte, woningvorming en splitsing: handelen in strijd met de vergunningvoorwaarden of – voorschriften (bedrijfsmatig)€ 6.250€ 7.500€ 15.000€ 18.500
Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte zonder vergunning (niet-bedrijfsmatig)€ 3.000€ 6.000€ 12.000€ 18.500
Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte zonder vergunning (bedrijfsmatig)€ 12.500€ 15.000€ 18.500€ 18.500
Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte zonder vergunning (vervallen of verlopen omzettingsvergunning)€ 5.000€ 7.500€ 12.500€ 18.500
Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte: handelen in strijd met de vergunningvoorwaarden of -voorschriften (niet-bedrijfsmatig)€ 1.500€ 3.000€ 8.000€ 18.500
Omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte: handelen in strijd met de vergunningvoorwaarden of -voorschriften (bedrijfsmatig)€ 6.250€ 7.500€ 15.000€ 18.500
Gebaseerd op cijfers uit 2021 uit Utrecht
Ergens wonen zonder vergunning€435 
Een woning verhuren zonder vergunning (niet-bedrijfsmatig)€3.400 
Een woning verhuren zonder vergunning (bedrijfsmatig)€7.070 
Onderverhuur van een woning tegen een hogere huurprijs dan de onderverhuurder er zelf voor betaalt.€14.150
Onttrekken van een woning door sloop of voor bedrijf zonder onttrekkingsvergunning€21.750 
Het samenvoegen van woningen zonder onttrekkingsvergunning€18.860 

Een zelfstandige woning opdelen in maximaal 4 niet-zelfstandige woonruimten, zonder daarvoor de juiste vergunningen te hebben. 
€12.570
Een zelfstandige woning opdelen in maximaal 5 niet-zelfstandige woonruimten, zonder daarvoor de juiste vergunningen te hebben. €21.750
Het verbouwen van een woning in meerdere woningen zonder de juiste vergunningen (woningvorming)€18.860 
Woning verhuren aan toeristen, zonder registratienummer (nieuwe wet: vanaf 1 april 2021)€8.700 
Woning verhuren aan toeristen zonder daarvoor een vergunning te hebben.€21.750 
Woning verhuren voor vakanties, met vergunning, maar tegen de regels van de vergunning€21.750 
Woning verhuren voor vakanties, langer dan het aantal maximaal voorgeschreven nachten€21.750 
Woning verhuren voor vakanties zonder daarvan melding te maken bij de gemeente€8.700 

B&B met vergunning maar overtreden van voorwaarden of voorschriften
€10.875 

Een voorbeeld van huurfraude

Een man uit Utrecht huurt een woning voor 400 euro per maand van een particuliere verhuurder. Deze man verhuurt vervolgens de woning aan toeristen uit het buitenland. Hij vraagt er het dubbele bedrag voor. Dat wordt gemeld bij de gemeente. Er komen twee inspecteurs op het woonadres op bezoek. De onderhuurder vertelt de inspecteurs welk bedrag hij betaalt. Volgens de inspecteurs is het bedrag te hoog en daarom is er volgens de gemeente sprake van ‘doorverhuur met winstoogmerk’.

De onderverhuurder krijgt daarom een bestuurlijke boete van 12.500 euro. De gemeente neemt ook contact op met de eigenaar van het pand. Er blijkt geen toestemming voor onderverhuur te zijn gegeven. Daarom is deze vorm van onderverhuur illegaal. De eigenaar zegt de huur op omdat er sprake is van een wanprestatie; er is immers geen toestemming gegeven.

Veelgestelde vragen omtrent huurfraude

Mag ik mijn koopwoning verhuren aan iemand anders?

Je mag niet zomaar je woning verhuren aan iemand anders. Je moet hiervoor toestemming krijgen van de hypotheekverstrekker, als je de hypotheek nog aan het afbetalen bent. Tot die tijd is de hypotheekverstrekker de eigenaar van de woning. Daarnaast verschilt het per gemeente of er een vergunning nodig is voor het verhuren van de woning.

Ben je al volledig eigenaar van de woning? Dan hoef je alleen nog een vergunning aan te vragen bij de gemeente. In de meeste gevallen zal de gemeente die vergunning toekennen. Wees je er wel van bewust dat de eerste huurovereenkomst altijd voor een periode van minimaal 6 maanden geldt

Mag ik mijn huurwoning verhuren aan iemand anders?

In principe mag je je huurwoning niet verhuren aan iemand anders. Al helemaal niet als het gaat om een sociale huurwoning. Het is de bedoeling dat degene die de woning huurt, intrek zal nemen in de woning en het pand voor niets anders dan woondoeleinden zal gebruiken.

Er is wel een uitzondering: als de verhuurder toestemming geeft. De verhuurder kan je toestemming verlenen voor onderhuur. Het is goed om te weten dat dit in de praktijk niet zo vaak voorkomt. Sociale huurwoningen worden zelfs nooit toegestaan om te onderverhuren.

Wat is woonfraude?

We gebruiken de term ‘woonfraude’ wanneer een huurder de woning niet bewoond, of de ruimte gebruikt waarvoor het niet bedoeld is. Daarbij valt te denken aan illegale onderverhuur, of aan het gebruik van de woning voor illegale activiteiten. Als een huurder bijvoorbeeld hennepplanten laat groeien in de woning, is er sprake van woonfraude.

Hoe herken ik woonfraude?

Je herkent woonfraude al vrij snel: de brievenbus wordt bijna nooit geleegd, of deze wordt door verschillende personen geleegd, zonder de woning te betreden. Het kan ook zijn dat er bijna nooit licht in de woning brandt. Eigenlijk kun je al snel woonfraude vermoeden, als de woning geen ‘echte’ bewoner heeft.

Mag ik mijn huurwoning via Airbnb verhuren?

Nee, in principe mag dat niet. Maar er zijn wel uitzonderingen. Als de oorspronkelijke verhuurder toestemming heeft gegeven om de huurwoning aan te bieden op Airbnb, mag je dat wel doen. Het is handig om deze toestemming zwart op wit te hebben. In het geval van een sociale huurwoning mag je nooit je huurwoning via Airbnb verhuren. Daar zijn sociale huurwoningen niet voor bedoeld.